ÁSZF, Reklamáció, GDPR, Cookie

Všeobecné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia:

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.bulgaricus.hu. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Poskytovateľom služieb internetového obchodu www.bulgaricus.sk sú:

 

Dr. Eva Nagyová,
Alžbetin Dvor 646, 900 42 Miloslavov
IČO: 33114668
DIČ: 1028178184
IČO DPH: SK1028178184
Živnostenský register č. 402-8576
živnostenský list vydaný Okresným úradom Senec – odbor živnostenského podnikania
Dodávateľ je platcom DPH.
(ďalej iba „dodávateľ“).

Kupujúcim (spotrebiteľom) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou probiotických výživových a kozmetických produktov vstúpila do obchodného vzťahu s dodávateľom.

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax č.: 048/4124 693
e-mail:bb@soi.sk

Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu https://bulgaricus.hu.
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zmenou zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb o priestupkoch v znení neskorších predpisov pri zodpovednosti za vady a uplatňovaní zodpovednosti za vady predávaných tovarov a poskytovaných služieb a zákonom č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. (v znení platných noviel).V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Informácie o tovare a cene:

Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) pre platcu DPH. Pre neplatcu DPH sú uvedené ceny konečné. V cene produktov nie sú zahrnuté náklady súvisiace s prepravou a doručením.

3. Ako u nás objednávať:

Pri nakupovaní v internetovom obchode bulgaricus.hu nie je povinná registrácia kupujúceho.

Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok. Údaje uvedené kupujúcim pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Registrácia na webovej stránke umožní kupujúcemu prístup do svojho používateľského (zákazníckeho) účtu z ktorého môže taktiež objednávať tovar. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený heslom a prihlasovacím menom (e-mailová adresa).

Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu bulgaricus.hu. Produkt si môže objednať kliknutím na možnosť „Pridať do košíka“ pri konkrétnom danom produkte. Týmto vložil do svojho „nákupného košíka“ prvú položku a na nasledujúcej obrazovke si môže vo svojom NÁKUPNOM KOŠÍKU kontrolovať druh vybraného tovaru, zadávať resp. meniť množstvo – počet kusov vybraného tovaru, pridať alebo odobrať výrobok alebo službu z nákupného košíka, ďalej pokračovať vo výbere alebo prejsť k vyplneniu objednávky a jej odoslaniu.

Kupujúci za tovar a náklady na doručenie zaplatí v mene euro (€) (prípadne v inej mene) spôsobom dohodnutým v objednávke.

Kúpnu cenu, cenu výrobku a náklady na doručenie (ďalej len „kúpna cena“) môže kupujúci predávajúcemu uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku, kupujúci za tovar zaplatí pri prevzatí tovaru (zvyčajne zamestnancovi kuriérskej služby alebo pošty);
 • bezhotovostným prevodom cez internet banking na jeden z účtov predávajúceho;
 • platobnou kartou, cez portál internetového obchodu.

Údaje potrebné k úhrade obdrží kupujúci aj prostredníctvom e-mailu. Ako variabilný symbol (ak je vzhľadom na vybraný spôsob platby potrebný) uvedie číslo faktúry.

Pri bezhotovostnom prevode a platbe platobnou kartou sa za deň platby považuje deň, keď bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

Pri doručení tovaru mimo Maďarska a Slovenskej republiky, účtuje predávajúci poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty alebo doručovacej spoločnosti GLS s.r.o. (závisí od výberu spôsobu doručenia kupujúcim). O výške poštovného bude kupujúci informovaný e-mailom.
V objednávke je potrebné vyplniť nasledujúce údaje: meno a priezvisko, ulicu a popisné číslo, mesto, PSČ, v prípade objednávok z krajiny inej ako Maďarsko alebo Slovenská republika, je nutné uviesť krajinu dodania, telefónne číslo, e-mail, a spôsob platby ( platba  je vopred pred prevzatím tovaru).
V prípade, že ide o objednávku právnickej osoby resp. firmy, je potrebné vyplniť aj IČO, DIČ a IČ DPH.
Po prijatí objednávky bude kupujúcemu doručená potvrdzujúca emailová správa na e mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.
Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu bulgaricus.hu sú pre obe zmluvné strany záväzné.

V elektronickom systéme predávajúceho má kupujúci právo obozná miť sa s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami elektronického obchodu bulgaricus.hu. Kupujúci kliknutím na tlačidlo“Objednať s povinnosťou platby“ predávajúcemu potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok oboznámil. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie uviesť aspoň informácie podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), e), h) a o) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku tak, aby mal spotrebiteľ primeranú možnosť si tieto informácie prečítať alebo vypočuť. Ďalšie informácie uvedené v § 3 ods. 1 vyššie spomenutého zákona poskytne predávajúci spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie. Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy prostredníctvom e-mailu.

Odoslaním objednávky, stlačením tlačidla “Objednať s povinnosťou platby“, sa táto stáva pre kupujúceho záväznou. Kupujúci potvrdzuje, že stlačením tlačidla “Objednať s povinnosťou platby“ bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak je nesplnenie tejto povinnosti zo strany predávajúceho spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu o odplatnosti právneho úkonu, celkovej cene tovaru alebo o spôsobe výpočtu celkovej ceny, spotrebiteľ nie je povinný cenu za dodaný tovar uhradiť.

Pred odoslaním objednávky predávajúcemu, môže kupujúci obsah nákupného košíka skontrolovať a meniť údaje, ktoré v rámci svojej objednávky zadal. Objednávku kupujúci odošle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “Objednať s povinnosťou platby“ . Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v objedná

Odoslaním svojej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito uvedenými Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom a plne s nimi súhlasí.

Telefonická objednávka zo strany spotrebiteľa je návrhom kúpnej zmluvy, pričom predávajúci je povinný splniť si informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), e), h) a o) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku tak, aby mal spotrebiteľ primeranú možnosť si tieto informácie prečítať alebo vypočuť. Ďalšie informácie podľa tohto zákona poskytne predávajúci spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie. Písomné potvrdenie objednávky pri telefonickej objednávke je doručené najneskôr v deň dodania tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy.

Objednávka s povinnosťou platby, označením spôsobu platby je si zákazník vedomý(á) povinnosti zaplatiť za objednaný tovar. Od 1.5.2014 je v platnosti zákon (102/2014 Z. z. § 4), ktorý predávajúcemu ukladá povinnosť zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy:

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.
Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Pri tovare na stránke bulgaricus.sk predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť. V prípade, že dôjde k situácii, keď nebude možnosť tovar z akéhokoľvek dôvodu dodať, bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.
Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku je možné zrušiť najneskôr do 24 hodín od prijatia potvrdzovacieho e-mailu. V prípade, že nebude objednávka zrušená a bude vyexpedovaná, bude od kupujúceho požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.
Objednávky prijímame aj počas víkendov a sviatkov. Expedícia týchto objednávok bude realizovaná počas nasledujúcich pracovných dní.

5. Povinnosti predávajúceho:

Predávajúci sa zaväzuje dodať:
a. druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných a jednoznačných omylov a v prípade nutnosti výraznej zmeny ceny tovaru.
b. tovar vhodne zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:
a. oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,
b. oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
c. za poškodenie zásielky zavinené poštou,
d. výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

6. Povinnosti kupujúceho:

Za povinnosti kupujúceho sa považuje:
a.objednaný tovar prevziať od poštového doručovateľa alebo na pošte po doručení oznámenia o uložení zásielky do 18 kalendárnych dní od dňa doručenia oznámenia (v prípade nedoručenia oznámenia bude kupujúci osobne žiadať zásielku na svoje meno na prislúchajúcej pošte po 7 kalendárnych dňoch od dňa odoslania objednaného tovaru – odoslanie bude potvrdené zaslaním emailovej správy na Vami udanú emailovú adresu),
b.zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

7. Dodacia lehota a prepravné podmienky:

Objednávky vybavujeme do 48 hodín. Objednávky zadané počas víkendov, sviatkov alebo počas čerania dovolenky budú expedované počas nasledujúcich pracovných dní resp. po ukončení čerpania dovolenky.

Dodacia lehota objednaného tovaru je:

 • 2-5 pracovných dní od prijatia záväznej objednávky v prípade dobierky, pokiaľ je tovar skladom,
 • 2-5 pracovných dní od prijatia platby na účet, pokiaľ je tovar skladom
 • v závislosti od dostupnosti objednaného tovaru alebo čerpania dovolenky

V prípade, že objednaný tovar na www.bulgaricus.sk nie je dostupný skladom a Predávajúci daný tovar skladom v čase zadania objednávky nemá, upovedomí čo najskôr kupujúceho a dohodne sa s ním na ďalšom postupe, ktorými môže byť storno objednávky alebo potvrdenie objednávky s dlhšou dobou dodania.
Zasielanie tovaru je realizované:
– Maďarská pošta resp. Kuriérska služba Maďarskej pošty – k cene tovaru je účtovaný poplatok za poštovné a balné, ktoré je závislé od hmotnosti a objemu zásielky.

Celková hmotnosť objednaného tovaru a tomu prislúchajúce poštovné a balné predávajúci je povinný uviesť na príslušnej faktúre alebo predfaktúre.

– v prípade kuriérskych spoločností platia rovnakô podmienky ako pri Slovenskej pošte.

 • Ceny za poštovné a balné sú uvedené bez DPH.

 

Pri preberaní zásielky (balíka) na pošte, je nutné tento pred prevzatím riadne skontrolovať či nedošlo k jeho poškodeniu. V prípade poškodenia odporúčame zásielku neprevziať a následne nás o tejto skutočnosti informovať emailom na adresu: info@bulgaricus.hu. Pri prevzatí poškodenej zásielky, nebudem môcť dôjsť k uznaniu reklamácie na prepravou poškodený tovar.

8. Platobné podmienky a ceny:

Tovar je možné v plnej výške uhradiť vopred bankovým prevodom na jeden z bankových účtov predávajúceho, pri dodaní tovaru na dobierku priamo prepravnej spoločnosti teda Slovenskej pošte resp. kuriérskej spoločnosti alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru. Kupujúci je povinný uhradiť objednávku pri platbe vopred do 5 pracovných dní, inak bude objednávka zrušená.
Predajný doklad/faktúra o predaji tovaru je kupujúcemu odovzdaný pri prevzatí tovaru alebo zaslaný vopred elektronickou poštou.
Faktúra priložená v každej zásielke s objednaným tovarom (daňový doklad), slúži zároveň ako dodací a záručný list. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.bulgaricus.sk. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou komunikačných prostriedkov na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci v súlade s § 7 odsek 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovný dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby bez uvedenia dôvodu, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h)
V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť až do okamihu odovzdania tovaru, a to v prípade nedostupnosti tovaru, neuhradenia objednávky v lehote 7 dní alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Ďalším dôvodom pre odstúpenie môže byť neprevzatie tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia. Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Toto ustanovenie neplatí v prípade opakovaného neprevzatia tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia. V tomto prípade budú kupujúcemu doúčtované náklady spojené s opätovným odoslaním zásielky.
Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť písomne, alebo túto skutočnosť oznámi predávajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu info@bulgaricus.hu alebo na inom trvanlivom nosiči.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom a nepoužitom balení, v predaja schopnom stave. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
Kupujúci urobí odstúpenie od zmluvy písomnou formou resp. na trvanlivnom nosiči (USB, e-mail a pod.). Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť identifikáciu kupujúceho, kontaktné údaje, spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie a teda najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum a čas objednávky, presnú špecifikáciu tovaru. Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenia tovaru znáša spotrebiteľ.

Kupujúci zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy, najneskôr však v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, je povinný predložiť alebo zaslať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane originálu dokladu o zaplatení. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a predloží alebo zašle tovar, ktorý mohol byť primerane použitý, nachádza sa v obale tovar nepoškodzujúcom a je úplný, vráti predávajúci spotrebiteľovi/kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo v lehote 14 dní odo dňa prevzatia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim/spotrebiteľom.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy:
https://bulgaricus.sk/wp-content/uploads/dokumenty/odstupenie-od-zmluvy.pdf

10. Ochrana osobných údajov:

Podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní ich osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zároveň podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov je povinná transparentne informovať návštevníkov stránok internetového obchodu bulgaricus.sk o tom, aké osobné údaje ukladáme, prechovávame a zároveň informovať o tom, za akým účelom tak robíme. Viac informácií nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov.

11. Prevádzková doba:

Objednávky cez elektronický obchod predávajúceho sú prijímané 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Cez e-mail a telefón sme vám k dispozícii v pracovné dni od 9:30 do 16:30 hod. Uvedené časy sú orientačné.
V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci (vis maior) predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

O prevádzkovej dobe počas štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a čerpania dovoleniek budú zákazníci informovaní cez www.bulgaricus.hu resp. cez FB stránku.

12. Záverečné ustanovenia:

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre konkrétne kúpne zmluvy, v znení uvedenom na stránke v deň odoslania objednávky kupujúcim. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 21.02.2019. PaedDr. Eva Nagyová si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky zmeniť. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Prípadné riešenia vzniknutého sporu je možne riešiť mimosúdnou cestou prostredníctvom vzájomnej dohody.

 

 

 

ÁSZF

Az eredeti és jogilag alkalmazott szlovák szöveg szabad fordítása!

 

1. Általános rendelkezések:

Az itt leírt üzleti feltételek a www.bulgaricus.hu webáruházban érvényesek. Az általános üzleti feltételek az egyik oldalon az eladó (szállító) a másik oldalon a vásárló (ügyfél, fogyasztó) jogait és feletételeit állapítják meg.

A www.bulgaricus.hu webáruház szolgáltatója és ellátója:

 

Dr. Eva Nagyová,
Alžbetin Dvor 646, 900 42 Miloslavov
IČO: 33114668
Adószám: 1028178184
Közösségi adószám: SK1028178184
Vállakozói regiszter száma: 402-8576
az engedélyt kiadta: Okresným úradom Senec – odbor živnostenského podnikania
( tovább csak: szolgáltató ).

A szolgáltató ÁFA köteles.

 

Vásárló ( fogyasztó ) alatt azt a fizikai vagy jogi személyt értjük aki a probiotikus termékek megrendelésével üzleti kapcsolatba lépett az eladóval.

Felügyeleti szerv:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel.: +42148/412 49 69, +42148/415 18 71
e-mail:bb@soi.sk

Termék alatt azokat a termékeket vagy szolgáltatásokat értjük, melyek a www.bulgaricus.hu webáruház kínálatában megjelennek.

A szolgáltató és a vásárló között létrejövő szerződéses viszony a Szlovák Köztársaság érvényben lévő törvényei alapján köttetik.

Ezen általános üzleti feltételekben nem tárgyalt esetekben a vásárlóra-fogyasztóra vonatkozó jogi viszonyokat a Szlovák Polgári Törvénykönyv és a Szlovák Fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései kezelik:  40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zmenou zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb o priestupkoch v znení neskorších predpisov pri zodpovednosti za vady a uplatňovaní zodpovednosti za vady predávaných tovarov a poskytovaných služieb a zákonom č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. (v znení platných noviel).

Ha a vásárló-fogyasztó vállalkozó, akkor az általános üzleti feltételekben nem tárgyalt esetekre a Szlovák Kereskedelmi Törvénykönyv vonatkozik: č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Információk a termékek árairól:

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. A nem ÁFA köteles vásárlók részére az árak véglegesek. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítással és kézbesítéssel kapcsolatos költségeket

3. Hogyan tud nálunk terméket rendelni:

A www.bulgaricus.hu webáruházban a vásárló nem köteles regisztrálni.

A megrendelés alapján történő termékvásárlásnak nem feltétele a webáruház adatbázisába történő regisztráció. A vásárló a megrendelő kitöltésével és elküldésével megerősíti, hogy megismerkedett ezen általános üzleti feltételekkel a szolgáltató reklamációs rendjével, mely elválaszthatatlan része ezen általános üzleti feltételeknek. A termékek megrendelésnél megadott adatokat a szolgáltató helyesnek és igaznak tekinti.

A webáruházba történt regisztráció lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy hozzáférjenek felhasználói számlájukhoz (profiljukhoz), melyen keresztül szintén adhatnak le megrendelést.

A felhasználói számlához való hozzáférés felhasználói névvel (e-mail cim) és jelszóval védett.

A vásárló bármely terméket megrendelheti, amely a www.bulgaricus.hu webáruház kínálatában megtalálható. A konkrét terméket a Kosárba rakom gombra való kattintással lehet megrendelni. Ezzel a kiválasztott termék a Kosárba kerül. Ezután a következő képernyőn keresztül ellenőrizheti a Kosár tartalmát, javíthatja-változtathatja a megrendelt mennyiséget, törölheti a terméket vagy további terméket/szolgáltatást tehet a Kosárba. Ezután elküldheti a megrendelést a szolgáltatónak.

A vásárló a termékekért és a kézbesítésért számlázott összeget a megrendelésben kiválasztott módon, Euróban vagy Forintban téríti meg.

A megrendelőben kiszámított termékek és kézbesítésük vásárlási árát (a továbbiakban csak vásárlási ár) a következőképpen lehet kifizetni:

 

 • kézpénzben utánvéttel, a vásárló a vásárlási árat a terméket átvételénél fizeti ki (általában a futárszolgálatnak vagy a postának);
 • banki utalással a szolgáltató számlájára;
 • bankkártyával, a webáruház fizetési portálán keresztül.

A fizetéshez szükséges adatokat a vásárló e-mail cimére is elküldjük. A közleménybe (ha szükséges) kérjük a számla számát feltüntetni.

A banki utalásnál és a kártyás fizetésnél a vásárlói ár azon a napon van kifizetve, amikor a kifizetett összeg a szolgáltató banszámlájára jóváíródott.

Utánvételnél a vásárlói ár a termékek átvételénél van kifizetve.

A Magyarországon és Szlovák Köztársaságon kívüli megrendelések kézbesítésénél a szolgáltató a Szlovák posta vagy a szerződött futárszolgálat árait számlázzuk. A kézbesítés módját a vásárló tünteti fel a megrendelésnél.

A termékek megrendelésénél a következő adatokat kell megadni: keresztnév, vezetéknév, utcanév, házszám, város, irányítószám, (Magyarországon és Szlovákián kivül érkező termékrendelésnél országnév,) telefonszám, e-mail cim és a fizetés módja. ( a fizetés előre vagy a termékek átvételénél lehetséges ).
Ha a megrendelést jogi szémély vagy vállalkozó adta le, akkor meg kell adni még: adószám, közösségi adószám.

A megrendelést a megadott e-mail címre a vásárlónak visszaigazoljuk.

A www.bulgaricus.hu weboldalon leadott összes megrendelés mindkét szerződő fál számára kötelező erejű.

Az eladó elektronikus rendszerén keresztül a vásárlónak joga van áttanulmányozni a www.bulgaricus.hu webáruház általános üzleti feltételeit és a reklamációs rendet. A vásárló a leadott rendelés jóváhagyásával – kattintás a Megrendelés elküldése gombra – megerősíti, hogy megismerkedett a webáruház általános üzleti feltételeivel és a reklamációs renddel, ami elválaszthatatlan része az általános üzleti feltételeknek.

Az általános üzleti feltételek a vásárlási szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A fogyasztóvédelmi törvény § 3 bek. 1  a), b), e), h) és o) értelmében az eladó a vételi szerződés előtt köteles a vásárló részére a megfelelő információkat nyújtani az internetes termékvásárlásról úgy, hogy a vásárló ezeket az információkat vagy elolvashatja vagy meghallgathatja. A fenti törvény értelmében  a vásárló további információkat köteles a vásárlóval megosztani a törvényben megadott módon és mértékben. A vételi szerződés létrejöttét az eladó legkésőbb a megrendelt termékek átadásakor köteles e-mail formájában a vásárló részére megerősíteni.

A megrendelés elküldésével – kattintás a Megrendelés elküldése gombra – a vásárló részére a megrendelés kötelező érvényű. A vásárló megerősiti, hogy tájékoztatva volt arról, hogy a Megrendelés elküldése gombra való kattintással egyben egyetért azzal, hogy a megrendelt termékeket ki kel fizetnie.

A vásárló nem köteles kifizetni a megrendelt termékeket abban az esetben, ha az eladó hibás árakat tünetett fel a számlán, hibásan számította ki a végösszeget vagy más bizonyítható módon meg akarta szándékosan téveszteni a vásárlót.

A megrendelés elküldése előtt a vásárló ellenőrizheti a kosár tartalmát, kijavíthatja az ott szereplő adatokat. A vásárló a megrendelést a Megrendelés elküldése gombra való kattintással küldi el az eladónak. A megrendelésben feltüntetett adatokat az eladó helyesnek tekinti.

A vételi szerződés megkötését a vásárló a www.bulgaricus.hu webáruházban található megrendelés kitöltötésével és elküldésével kéri az eladódól. A szerződés tárgyát a megrendelt termékek tulajdonának átruházása képezi eladóról vásárlóra a megrendelésben feltüntetek feltételek szerint és kifizetés ellenében.

A vásárló a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy megismerkedett ezen általános üzleti feltételekkel és a reklamációs renddel és teljes mértékben egyet ért velük.

Telefonos megrendelés esetében az eladó és a vásárló szintés kötelesek a fent leírt feltételek szerint eljárni.

A 2014.5.1.-től (102/2014 Z.z. § 4) érvényben lévő törvény szerint az eladó köteles bebiztositani, hogy a vásárló-fogysztónak kifejezetten meg kell erősítenie, hogy tájékoztatva volt arról, hogy a megrendelt termékeket ki kell fizetnie. Ezúton a vásárló tudatosítja azt, hogy a fizetési mód kiválasztásával és a megrendelés elküldésével a megrendelt termékeket ki kell fizetnie.

 

4. A vételi szerződés megkötése:

A vásárló és eladó közötti vételi szerződés a vásárló részéről a megrendelés elküldésével az eladó részéről a megrendelés elfogadásával történik.

Ezen általános üzleti feltételek és a reklamációs rend megismerésére a vásárlót az eladó még a megrendelés elküldése előtt kellő időben figyelmezteti és vásárlónak lehetősége van megismerni őket.

Az eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a vételi szerződés megkötése előtt a megrendelést vagy annak részeit elutasítsa. A www.bulgaricus.hu webáruházban lévő termékekhez az eladó nem garantálja az azonnali hozzáférést. Ha eladó valamilyen okból nem tudja a megrendelést kielégíteni, akkor azonnal felveszi a kapcsolatot a vásárlóval, hogy megegyezzenek a további lépésekben. Ha a vásárló már kifizette a számlát vagy annak részét, akkor eladó a kifizetett pénz visszadja a vásárlónak és a vételi szerződés nem jön létre.

A www.bulgaricus.hu webáruházon elküldött összes megrendelés kötelező érvényű. A megrendelést legkésőbb 24 órával a megrendelést visszaigazoló e-mail után lehet törölni. Abban az esetben ha a megrendelés nincs törölve és a megrendelt termékelet az eladó kézbesítésre adta a vásárló köteles megtéríteni a kézbesítéssel kapcsolatos kiadásokat.

Megrendeléseket hétvégeken, munkaszüneti- és ünnepnapokon is fogadunk. Az ilyenkor elküldött megrendelések kézbesítése a következő munkanapokon történik.

5. Az eladó kötelességei:

Az eladó köteles:

 1. a megrendelésben megadott termékeket a megadott mennyiség és feltüntetett ár szerint és a megrendelés idejében elfogadott fizetési feltételek mellett vásárlónak átadni, kivéve azokban esetekben, amikor egyertélműen hibás a megrendelés vagy a termékek árának jelentős változásánál.

 2. a megrendelt termékeket megfelelően becsomagolni, hogy a szállításnál a termékek ne károsodjanak meg.

Az eladó nem felelős:
a. a posta által okozott kiszállítási késedelemért,
b. a termékek megkésett kiszállításáért abban az esetben, ha a szállítási cím hibásan lett feltüntetve,
c. ha a küldemény károsodását a posta okozta,
d. a vásárló által kiválasztott termékekért, ha a termékek átvétele után kiderül, hogy a termékek nem felelnek meg a vásárló elképzeléseinek. Ilyen esetekben a reklamációt a vásárló részéről nem tartjuk jogosnak és a reklamációt nem fogadjuk el.

6. A vásárló kötelességei:

A vásárló kötelességeinek a következőket tekintjük:
a. a megrendelt termékeket átvenni a postai kézbesítőtől vagy a futártól, vagy azokat a postán személyesen átvenni a küldeményról való értesítés kiállítása utáni 18 napon belül. Ha az értesítő nem lett kézbesítve akkor a vásárló 7 napon belül személyesen kéri a küldemény kiadását a megfelelő postán. (A küldemény elküldéséről eladó a vásárlót e-mailben tálákoztatja),
b. kifizetni a termékek árát a megrendélésben feltüntetett feltételek szerint.

7. Kiszállítási idő és szállítási feltételek:

A megrendelt termékek kiszállítást 48 órán belül elindítjuk. Ha a megrendelést munkaszüneti napon, hétvégén vagy vállalati szabdság idéjén kapjuk akkor az ilyen megrendelések kiszállításátt az elkövetkező munkanapokon illetve a szabdság lejárta utáni munkanapokon indítjuk el.

 

A megrendelések kiszállítási ideje a következő:

 • 2-5 munkanap – kötelező érvényű megrendelés – utánvéttel való fizetés esetében amennyiben a megrendelt termékek raktáron vannak,
 • 2-5 munkanap – banki utalásnál, a bankszámlára jóváirt teljes összeg napjától, amennyiben a megrendelt termékek raktáron vannak.
 • valamint a termékhiány pótlásának és a szabadságok hosszának függvényében.

Abban az esetben ha megrendelt termék a www.bulgaricus.hu raktárában hiányzik és ezáltal eladó ezt nem tudja kiszállítani, eladó a legrövidebb időn belül kapcsolatba lép a vásárlóval és megegyezik vele a további lépésekben. A vásárlónak ilyen esetben joga van visszalépni a megrendeléstől vagy elfogadni a kiszállítást a hiányzó termékek nélkül (ebben az esetben módosul a megrendelés) vagy elfogani a hoszabb szállítási időt.


A szállítást a következő partnerink végzik:
– Magyar Posta ill. A Magyar Posta futárszolgálata – a termékek ára mellett a www.bulgaricus.hu csomagolási és postaköltséget számláz vásárlónak, mely a küldemény tömegétől és nagyságától függ.

A megrendelt áru össztömegét és a megfelelő csomagolási és postaköltséget az eladó a számlán köteles feltüntetni.

– Futárszolgálatok esetében a Magyar Postára vonatkozó feltételek érvényesek.

 

 • A csomagolási- és postaköltség ára ÁFA nélkül van feltüntetve.

 

A küldemény postán történő átvétele előtt kérjük, hogy ellenőrizze azt, hogy nem károsodott-e meg. Ha a küldemény megkárosodott, azt ajánjuk, hogy az ilyen küldemény átvételét vásárló utasítsa el és azonnal értesítse erről az eladót e-mail formájában az info@bulgaricus.hu címre. Károsodott küldemény átvétele után a reklamaciót a szállítás ideje alatt történt károsodásra nem tudunk elfogadni.

8. Fizetési feltételek és árak:

A termékeket teljes árát a megrendelés szerint vásárló kifizetheti:

– előre, banki utalással, az eladó bankszámlájára, a megrendelés elküldésétől való 5 munkanapon belül, ellenkező esetben eladó a megrendelést törli,

– utánvéttel, az áru átadásánal a Magyar Postának vagy a futárszolgálatnak,

– készpénzzel, a termékek személyes átvételénél

– előre, bankkártyával.

Eladó a megvásárolt termékekról szóló számlát a küldemény átvételénél adja át a vásárlónak vagy elektronikus úton, e-mail formájában küldi el.

A számla a termékek mellett a küldemény része, egyben száll9tólevélként és garancialevélként is szolgál. A számla a megrendelt termékek árát és a csomagolási- és postaköltséget is tartalmazza.
A termékek érvényes árai az egyes terméknevek mellett vannak feltüntetve és csak a www.bulgaricus.hu webáruházban érvényesek. A termékak árai a csomagolási- és postaköltséget nem tartalmazzák.

Eladó fenntarta magának a jogot, hogy a termékek árait megváltoztassa.

Eladó garanciát vállal, hogy a termékeket a megrendelés idejében érvenyes árakon szállítja ki vásárlónak.

9. A vásárlói szerződés felmondása:

Ha a vásárlói szerződés komunikációs eszközökön keresztül, távúton (webáruházon keresztül) jött létre, akkor a vásárlónak a Fogyasztóvédelmi törvény 102/2014, § 7, 1 bek. szerint jogában áll az ilyen szerződést indoklás nélkül felmondani a termékek (küldemény) átvételétől vagy a szolgáltatásról szóló szerződés áláírásától eltelt 14 munkanapon belül, ha az eladó időben és rendesen teljesítette § 3 bek. 1 h)- ban leírt információs kötelezettségeit.

Ha a vásárló érvényesítette ezen jogát és felmondja a szerződést, akkor egyúttal tudomásul veszi, hogy eladónak jogában áll kártárítést kérnie a meghiúsult szerződéssel kapcsolatos kiadások értékében.

Az eladó felmondhatja a vásárlói szerződést egészen a termékek átadásának pillanatáig, abban az esetben, ha nem képes a megrendelt terméket-termékeket   vásárló részére bebiztosítani, ha a megrendelés előre fizetés esetében nem kerül vásárló részéről 7 napon belül kifizetésre, ha a termkékek ára a megrendelés ideje óta lényegesen megváltozott, ha a vásárló nem veszi át a termékeket – nem tüntet fel komoly indokot, hogy miért nem veszi át a termékeket és nem igyekszik új időpontot egyeztetni a termékek átvételére.

Eladó a szerződés felmondása előtt minden esetben köteles erről vásárlót értesíteni és megegyezni vele a további lépésekben.

Ezen rendelkezés érvényét veszti, amennyiben vásárló ismételten nem veszi át a termékeket alapos indok nélkül. Ebben az esetben az eladó kiszámlázza vásárlónak az ismételt szállításnál létrejött költségeket.

Vásárló a szerződést írásos vagy elektronikus formában bonthatja fel az info@bulgaricus.hu e-mail cimen vagy más adathordozó segítségével.

A szerződés felbontása után a szerződő felek kötelesek az egymás iránti kötelezettségeiket kielégíteni. Ha vásárló már átvette a megrendelt termékeket, akkor köteles a termékeket eredeti, nem károsodott álapotban, nem használt, hibátlan, eredeti csomagolásban, további eladásra felhasználható állapotban eladónak visszajutattni.
Ha a vásárló teljesen vagy részlegesen károsodott terméket juttat vissza, mely nem azonos az eladó által kiszállított termék állapotával, akkor tudomásul veszi, hogy eladó az ilyen kimutatható károk értékét jogosult a vásárló által kifizetet összegből levonni.

A vásárló a szerződés felmondásánál köteles eladó részére bocsátani azokat az adatokat, melyek szükségesek a vásárló identifikálásához, illetve létrejött kötelezettségek teljesítéséhez: név, cím, telefonszám, e-mail cím, milyen módon kéri a visszatérítést, bankszámlaszám, a függőben lévő megrendelés száma, létrejötte, a termékek pontos specifikációja stb.
Eladó köteles a visszaküldött termékeket átvenni és a visszajáró pénzt vásárló részére visszafizetni a szerződés felmondásától eltelt 14 napon belül. A termékek visszaküldésével összefüggő költségek a vásárlót terhelik.

Egyben a vásárló legkésőbb 14 napon belül a szerződés felmondása után köteles a megrendelt termékeket, az ide vonatkozó számlát és a fizetési bizonylat eredeti példányát eladó részére elküldeni.

Abban az esetben ha a vásárló felmondja a szerződést és a fenti feltételek mellet károsodás nélkül, további eladásra alkamas állapotban visszaküldi a termékeket eladónak, eladó köteles 14 napon belül a vásárló altal megadott bankszámlára a megrendelés teljes összegét visszautalni.

 

10. Adatvédelem:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) valamint 2018/18-as szlovák adatvédelmi törvény szerint a www.bulgaricus.hu webáruház köteles látogatóit transzparensen informálni arról, hogy milyen adatokat tárol, kezel és ezt milyen célból teszi. Bővebb információt az Adatvédelmi szabályzatban talál.

11. Nyitvatartás:

A www.bulgaricus.hu elektronikus webáruház a megrendeléseket  napi 24 óraban, a hét minden napján fogadja.

Telefonon vagy e-mail-ben munkanapokon 9:30-tól 16:30-ig vehetik fel velünk a kapcsolatot. A feltüntetett időpontok orientaciós jellegűek.

Az információs rendszer meghibásodása esetén, illetve vis major esetekben az eladó nem vállalja a felelőséget a nyitvatartási idő betartásáért.

A munkaszüneti napokon, az ünnepnapokon és a szabadságok alatti nyitvatartásról vásárlóinkat a weboldalunkon és a FB oldalunkon tájékoztatjuk.

 

12. Záró rendelkezések:

Ezen általános üzleti feltételek a www.bulgaricus.hu webáruházon történt megrendelések alapján és napján keletkezett vásárlói szerződésekre vonatkoznak és 2019.2.21-én léptek hatályba.

PaedDr. Eva Nagyovának jogában áll ezen általános üzleti feltételeket bármikor módosítani, szövegében változtatásokat eszközölni. A módosítások írásbeli értesítésére vonatkozó kötelezettségét az általános üzleti feltételek weboldalon való megjelenítésével elégíti ki. Ha a vásárlói szerződés írásban keletkezett akkor azt csak írásban éehet módositani.

Ezen általános üzleti feltételek a vásárlóra nézve a vásárlói szerződés megkötésével lépnek hatályba. Ha a vásáló felmondja a vásárlói szerződést, akkor 2014/102 § 10, 3 bek. szerint a termékek visszaküldésevel keletkezett költségek a vásárlót terhelik abban az esetben is, ha a megrendelt árut nem lehetséges postán keresztül eladóhoz visszajuttatni.

A vitás eseteket a szerződő felek előszőr kölcsönös megegyezés alapján igyekeznek megoldani.

 

 

 

 

Reklamačný poriadok

Záručné podmienky a reklamácia:

Reklamačný poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskor. predpisov a ustanoveniami zákona č.250/2007 Z. z. o o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pri zodpovednosti za vady a uplatňovaní zodpovednosti za vady predávaných tovarov a poskytovaných služieb.

Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci si uplatní reklamáciu bezodkladne u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Záručná doba na predávané výrobky je stanovená všeobecným právnym predpisom- Občianskym zákonníkom platnom v čase predaja.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Kupujúci týmto berie na vedomie, že je povinný skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pri preberaní zásielky (balíka), vyžadujeme pred prevzatím tovar riadne skontrolovať a zistiť, či nedošlo k jeho poškodeniu. V prípade jeho poškodenia odporúčame zásielku neprevziať a následne nás o tejto skutočnosti informovať emailom. V opačnom prípade, pri prevzatí poškodenej zásielky, nebude reklamácia na prepravou poškodený tovar uznaná.

Po zistení chyby tovaru, môže zákazník uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe tovaru.
Ďalej je kupujúci povinný si prekontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí či je v súlade s jeho objednávkou. Ak tovar nie je v súlade s objednávkou je kupujúci povinný o tom bezodkladne oboznámiť predávajúceho.

Záručná doba na tovar je viditeľne vyznačená na obale každého produktu. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, okrem výrobkov na ktorých je záručná doba vyznačená dobou spotreby , resp. dobou použiteľnosti, alebo dobou minimálnej trvanlivosti. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo inak.

Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. V prípade ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci a to do 30 dní od obdržania produktu. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru kupujúcim.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Rovnako nie je predávajúci zodpovedný za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom.
Pri predaji tovaru kupujúcim predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez chýb a musí zodpovedať všeobecne platným normám. Ak kupujúci objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného tovaru, má právo na reklamáciu tovaru.

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne predložiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: reklamovaný výrobok spotrebiteľ predložil na adresu:

Dr. Eva Nagyová, Alžbetin Dvor 646, 900 42 Miloslavov, IČO: 33 114 668; spolu s reklamovaným výrobkom bol na vyššie uvedenú adresu predložený doklad o kúpe

– pokladničný doklad alebo faktúra – postačuje jeden z týchto dokladov, meno a adresa spotrebiteľa, telefonický kontakt, podrobné popísanie chyby tovaru, prípadne ako došlo k chybe.

Vzor reklamačného protokolu:
https://bulgaricus.sk/data/uploads/dokumenty/reklamacny-protokol.pdf

Spotrebiteľ vyplní v reklamačnom protokole požadované údaje a reklamačný protokol odošle predávajúcemu (i) na emailovú adresu info@bulgaricus.hu (ii) poštou na adresu predávajúceho Dr. Eva Nagyová, Alžbetin Dvor 646, 900 42 Miloslavov, IČO: 33 114 668.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar kupujúci predloží do sídla predávajúceho, alebo na mieste uvedeného v tomto reklamačnom poriadku. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom mieste podnikania v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa/ďalej len zákon/

V mieste určenom na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

Kupujúci uplatňuje zodpovednosť za vady produktu u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru v písomnej forme, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí resp. nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Kupujúci si neuplatňuje záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
• nepredložením dokladu o zaplatení
• uplynutím záručnej doby tovaru,
• mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
• používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú najmä svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
• neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
• poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, nesprávnym skladovaním, nesprávnou manipuláciou, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
• poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
• poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, iným neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, neoprávneným zásahom do výrobku.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
• odovzdaním opraveného tovaru,
• výmenou tovaru,
• vrátením kúpnej ceny tovaru,
• vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
• písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
• odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe nového dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.
Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom: predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo chybný tovar vymení za nový, identický ako reklamovaný výrobok

Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu:
zrušením kúpnopredajnej zmluvy, alebo na žiadosť zákazníka výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších parametrov, alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt a odstránenie tej istej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát, za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt a odstránenie viac ako dvoch rôznych odstrániteľných chýb.

V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň kupujúci nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane. Záruka sa nevzťahuje na nedodržanie postupu uvedenom v návode na použitie – u výrobkov u ktorých takýto postup vyplýva z povahy výrobku .
Záručná doba je vždy uvedená na obale tovaru.

Chyby:
• odstrániteľné: za odstrániteľné sa považujú také chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpia vzhľad, funkcie a akosť tovaru.
• neodstrániteľné: záručná doba (expiračná doba) je uvedená pri každom tovare v jeho popise.

Poučenie pre spotrebiteľa: Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti produktu, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu.
Alternatívne riešenie mimosúdnych sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, e-mailom na: info@bulgaricus.hu, alebo písomne na adresu: Dr. Eva Nagyová, Alžbetin Dvor 646, 900 42 Miloslavov, IČO: 33 114 668 ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.
Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Az eredeti és jogilag alkalmazott szlovák szöveg szabad fordítása!

Reklamációs rend

 

Szavatossági feltételek és reklamációk:

A reklamációs rend a Szlovák Polgári Törvénykönyv, a  250/2007 sz. Fogyasztóvédelmi törvény valamint a Szlovák Nemzeti Tanács  372/1990(továbbiakban csak Törvény1) törvénye a hibás termékek és szolgáltatások értékesítésénél keletkező felelőségről, ide vonatkozó rendeletei szerint érvényesül.

Az eladó felelős a károsodott termékekért és a vásárló az érvényben lévő reklamációs rend szerint haladéktalanul érvényesíti reklamációját. Az árusított termékekre vonatkozó szavatossági időt az eladás időpontjában érvényben lévő  általános jogrend – Polgári Törvénykönyv – állapítja meg.

A reklamációk intézése az érvényes reklamációs rend alapján történik. A vásárló a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy eladó rendesen informálta őt a termékek reklamációjának feltételeiről és módjáról. Egyben arról is, hogy hol lehet a reklamációt érvényesíteni, a §18 bek 1 250/2007-es Fogyasztóvédelmi törvényből adódó garanciális javításokról valamint a Törvény1 szerinti ide vonatkozó kihágásokról is.

A vásárló ezzel tudomásul veszi, hogy köteles a termékeket rögtön a termékek átvételénél ellenőrizni. A termékek átvételénél, még a küldemény hivatalos átvétele előtt felkérjük a vásárlót, hogy ellenőrizze a kézbesített küldeményt és állapítsa meg, hogy a termékek nem károsodtak. Ha a termékek károsodást szenvedtek, akkor azt ajánljuk, hogy a vásorló ne vegye át a küldeményt és erről a www.bulgaricus.hu eladót haladéktalanul, e-mail formájában az info@bulgaricus.hu címen értesítse. Ellenkező esetben a küldemény szállítása alatt történt károsodásokra nem tudunk reklamációt elfogadni.

A termékek károsodása estén vásárlónak joga van érvényesíteni igényeit a károsodásokkal kapcsolatban. A szavatossági idő alatt vásárlónak jogában áll a károsodott termékeken keletkezett hibák ingyenes eltávolítására akkor, ha eladónak bemutatja a károsodott terméket egyben a hozzátartozó kiegészítőkkel és a termék megvásárlásáról szóló számlával.

Vásárló továbbá köteles a küldemény átvételénél ellenőrizni, hogy a kiszállított termékek megegyeznek-e a vásárló által elküldött megrendelésben lévő termékekkel. Ha nem, akkor erről vásárló köteles eladót haladéktalanul értesíteni.

A termékek szavotossági ideje minden termék csomagolásán láthatóan fel van tüntetve.

A termékek szavatossági ideje 24 hónap a vásárlói szerződés megkötésének napja óta, kivéve azon termékeket, ahol  a szavatossági idő pontosan meg van határozva a fogyasztás idejével, vagy minősége megőrzésére vonatkozó időponttal. A szavatossági idő meghoszabbodik annyi idővel, míg a vásárló nem tudta használni a terméket a garanciális javítás miatt.

A reklamációs rend azokra a Daflorn termékvásárlásokra vonatkozik, melyek vagy a www.bulgaricus.hu webáruházon keresztül vagy e-mailen elküldött megrendelés alapján vagy telefonos rendelés alapján lettek megvalósítva.

A reklamációs rend ezen formájában minden üzletei esetre érvényes, kivéve azokra, melyeknél szerződés alapján más garanciális feltételek lettek lekötve.

A vásárló csak azokat a termékeket reklamálhatja az eladónál, melyeket az eladónál vásárolt, melyek károsodását a gyártó, a szállító vagy az eladó okozta és érvényes garancia alatt állnak.

A reklamáció érvénysítésére a vásárló köteles a károsodott terméket eredeti vagy megfelelő csomagolásban, kitöltött és áláírt reklamációs levéllel (mely tartalmazza a károsodás pontos leírását) eladónak elküldeni. Ha a károsodást ki lehet javítani, akkor vásárlónak joga van az ingyenes és rendes azonnali javításra. Vásárlónak továbbá joga a termékcserére is, 30 napon belül a károsodott termék kézbesítésétől számítva. A rekamáció elfogadásához szükséges a termékvásárláshoz tartozó számla másolatát is eladónak elküldeni. A reklamációt eladó a reklamált termék átvételétől számitott 30 napon belül kételes lezárni.

A vásárló tudomásul veszi, hogy eladó nem felel azokért a károsodásokért, melyeket vásárló okozott helytelen kezeléssel vagy mulasztással az átvett termékeken. Az eladó szintén nem felel a kiszállító cégek által okozott károsodásokért.
Az értékesítésénél eladó felelőséget vállal a termékek megfelelő minőségéért, mennyiségéért, mértékéért és tömegéért. Eladó a  termékeket hibátlan állapotban, az ide tartozó általános normáknak megfelelően köteles értékesíteni. Abban az esetben, ha vásárló a termék szavatossági ideje alatt olyan károsodást észlel a terméken, melyet nem a vásárló okozott nem megfelelő használattal, joga van reklamációra az adott tertmékkel kapcsolatban.
Az olyan termékekre, melyeket objektíven be lehet mutatni eladónak, a reklamációs eljárás azon a napon kezdődik, mikor vásárló teljesítette az összes alábbi feltételt: a reklamált terméket együtt a kitöltött és aláírt reklamációs levéllel, a vásárló nevével, címével, telefonszámával valamint a vásárlást igazoló dokumentummal (számla vagy pénztárblokk) eljuttatta a következő címre:

Dr. Eva Nagyová, Alžbetin Dvor 646, 900 42 Miloslavov,

a reklamált termékeken kívül a kért adatokat és dokunetomokat e-mail formájában is elküdheti az info@bulgaricus.hu címre.

A reklamációs eljárás kezdete egyben a reklamáció érvényesítésének a kezdete is.

A reklamált termékeket a vásárló köteles eljuttatni az eladó székhelyére vagy a reklamációs rendben feltüntetett helyre. Eladó a Fogyasztóvédelmi törvény § 18 2. bek (későbbiekben csak Törvény) alapján köteles a reklamált termékeket a kijelölt helyen átvenni.

Eladó a Törvény alapján köteles a kijelölt helyszínen a reklamáció intézésével megbízott személy jelenlétét biztosítani.

A vásárló felesleges késedelem nélkül érvényesíti jogát a termékek reklamációjára.

Eladó a reklamált termékek átvételének napján írásbeli igazolást ad (e-mail vagy levél) vásárlónak a reklamációról, melyben pontosan feltünteti a termékek károsodásat a Törvény § 18 5.bek szerint

Ha a vásárló reklamációt érvényesít, akkor az eladó vagy az általa megbízott személy köteles felvilágosítani vásárlót a jogairól az általános előírások szerint. Attól függően, hogy vásárló mely jogait érvényesíti a vásárló döntése alapján, eladó köteles meghatározni az eljárás indításának módját a Törvény § 2, h) értelmében rögtön, bonyolult esetekben a reklamáció érvényesítésétől számolt 3 munkanapon belül vagy indokolt esetekben, főleg ha bonyolult technikai vizsgálat szükséges, a reklamáció érvényesítésétől számolt 30 munkanapon belül.

Ezután a eladó a reklamációt rögtön, indokolt esetekben később, nem több mint 30 napon belül intézi. A határidő letelte után vásárlónak jogában áll a vásárlói szerződést felbontani vagy termékét új termékre cserélni.

A vásárlónak nem áll jogában garanciális jogot érvényesíteni olyan hibákra, melyekre az eladó a termékek vásárlása előtt figyelmeztette.

A vásárló garanciális joga a következő esetekben veszti érvényét:

 • ha nem tudja a vásárlást és kifizetést igazoló dokumentumot felmutatni,
 • a szavatossági idő lejártával,
 • ha mechanikusan megkárosította a terméket,
 • ha nem megfelelő közegben használta a terméket (nedvesség, a természetes közeg vegyi és mechanikus hatásai),
 • szakképzetlen bánásmód, kezelés, vagy a termékről való gondoskodás elmaradása esetében,
 • a termék mértéktelen terheléssel történt megkárosításánál, nem megfelelő tárolásával, helytelen manipulációnál, vagy a használati utasítással, általános elvekkel, technikai normákkal vagy a Szlovákiában érvényes biztonsági előirásokkal ellentmondó használatnál,
 • a termék visszafordíthatatlan vagy előre nem látható események által történt megkárosodásánál,
 • a termék véletlen megromlással történt károsodásánál, más szakképzetlen beavatkozás vagy a szállítás által történt károsodásnál, víz, tűz, statikus vagy atmoszférikus elektromosság vagy más vis major által történt károsodásnál, a termékbe való jogtalan beavatkozásnál,
 • ha a terméket nem a használati utasítással összhangban használta.

 

Az eladó a következő módon köteles a reklamációnak eleget tenni és lezárni a reklamációs eljárást:

 • a megjavitott termék átadásával,
 • termékcserével,
 • a termék árának visszafizetésével,
 • a termék árából való megfelelő engedmény visszafizetésével,
 • írásos felszólítással az eladó által meghatározott teljesítésre,
 • a reklamáció elutasításának indoklásával.

 

Eladó köteles legkésőbb 30 napon a reklamáció érvényesítésének napjától írásban értesíteni a vásárlót a reklamáció lezárásáról.

Jogos reklamáció esetében a vásárlónak joga van a reklamációval kapcsolatos költségégek megtérítésére.

Termékcsere esetéban a vásárló új számlát kap, melyen fel vannak tüntetve a cserélt termékek adatai. Az esetleges további reklamációk az új számla alapján történnek. Ilyen esetben a szavatossági idő újra indul a cserélt termék átvételének napjától.

Kijavítható károsodás esetében a reklamáció intézése a következőképpen történik: az eladó bebiztosítja a károsodás kijavítását, vagy a termék hibás részeit újra cseréli, úgy hogy a termék az eredeti, hibátlan állapotába kerüljön.

Kijavíthatatlan károsodás, vagy többszörösen ismétlődő kijavított károsodás, vagy több olyan kisebb kijavítható károsodás, mely alkalmatlanná teszi a termék használatát, esetében az eladó a következőképpen jár el:

 • megszünteti a vásárlói szerződést,
 • a vásárló kérésére kicsréli a terméket új termékre, melynek azonos vagy jobb paraméterei vannak,
 • ha nem tudja a terméket kicsrélni akkor jóváírja a reklamált termék értékét vásárló részére.

Többszörösen ismétlődő kijavított károsodás alatt azt értjük, ha ugyanaz a károsodás több mint kétszer kerül javításra.  Több olyan kisebb kijavítható károsodás alatt, mely alkalmatlanná teszi a termék használatát azt értjük, hogy több mint két kisebb kijavítható károsodást szenved a termék.

Jogtalan reklamáció esetében az eladó írásban tájékoztatja a vásárlót a reklamáció elutasításak okairól. Egyben sem a vásárló, sem az eladó nem jogosult a reklamációnál keletkezett kiadások megtérítésére. A szavatossági idő a termék csomagolásán van feltüntetve.


Károsodások:

 • kijavítható: ha a javítás után a termék formája, funkciói és minősége nem változik,
 • kijavíthatatlan.

Téjékoztatás a vásárlónak:

Kijavítható károsodás esetében a vásárlónak joga van arra, hogy eladó a károsodás díjmentesen, időben és rendesen ki legyen javítva. Eladó köteles felesleges késedelem nélkül a károsodást kijavítani. A vásárlónak joga a károsodások kijavítása helyett termékcserét igényelni, vagy ha a károsodás csak a termék egy részét érinti, akkor ezen rész cseréjét igényelni, ha a cserével a termék árához vagy a károsodás mértékéhez mérve eladónak nem keletkeznek mértéktelen kiadásai.

Eladó minden esetben kicserélheti a károsodott terméket, ha ezzel vásárlónak nem okoz nehézségeket. Ha a károsodást nem lehet kijavítani és egyben nem teszi lehetővé a termék használatát oly módon, mintha hibátlan lenne, vásárlónak joga van termékcsrét kérni vagy visszalépni a vásárlói szerződéstől. Ugyanezekkel a jogokkal élhet akkor is, ha ugyan a károsodások kijavíthatóak, de többszörösen ismétlődő kijavított károsodás vagy több kisebb kijavítható károsodás miatt nem tudja a terméket rendesen használni. Más kijavítható károsodások esetében vásárlónak joga van megfelelő mértékű kedvezményre.

 

A viták biróságon kívüli alternativ megoldása

Vásárlónak jogában áll orvoslás kérésére eladónál, e-mailen: info@bulgaricus.hu vagy levélben a  Dr. Eva Nagyová, Alžbetin Dvor 646, SK – 900 42 Miloslavov címen, ha nem elégedett a reklamáció intézésének módjával vagy ha úgy véli, hogy eladó megsértette a jogait. Ha az eladó elutasítja kérvényét vagy ha 30 napon a kérvény elküldésének napjától nem válaszol akkor az ARS  391/2015 sz. törvény szerint jogában áll javasolni ezen törvény szerint a vita alternativ úton történő megoldását.

Eladó panaszt tehet az http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm az ún.RSO platformon is.

A viták alternativ megoldását csak olyan fizikai személy kérheti, aki a vásárlói szerződés aláírásakor nem mint magánvállalkozó szerepelt vagy nem képviselt semmilyen módon semmilyen vállakozói szubjektumot.

 

A viták alternativ megoldása csak azokra a vásárlói szerződésekre vonatkozik, melyek távúton kötöttek meg és a vita tárgya a 6500 Forintot meghaladja. Az eljárás elindításáért az eljáró szubjektum maximum 5 Euró illetéket igényelhet.

 

 

 

GDPR

Pravidlá ochrany osobných údajov

1. INFORMÁCIE O BULGARICUS.HU

1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi prevádzkovateľa stránky bulgaricus.hu, Dr. Eva Nagyová, Alžbetin Dvor 646, 900 42 Miloslavov, IČO: 33114668, DIČ: 1028178184, IČO DPH: SK1028178184, Živnostenský register č. 402-8576, živnostenský list vydaný Okresným úradom Senec – odbor živnostenského podnikania, upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok bulgaricus.hu (ďalej len „webové stránky“) najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len „užívateľ“) a zákazníkov bulgaricus.hu, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“)..

1.2. bulgaricus.hu pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na bulgaricus.hu spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na bulgaricus.hu alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú v prípade zákazníkov meno a priezvisko, adresu, e-mail a telefónne číslo. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu zamestnania alebo poznámku o možných časoch doručenia.

2.3. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva bulgaricus.hu informácie o tovare, ktorý naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava bulgaricus.hu údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.4. bulgaricus.hu nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

3. PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi bulgaricus.hu a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže bulgaricus.hu vybaviť Vašu objednávku. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

3.2. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie bulgaricus.hu spracováva cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava bulgaricus.hu štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. Viac informácií o cookies.

4. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

4.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané bulgaricus.hu a jej prevádzkovateľmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s bulgaricus.hu.

4.2. bulgaricus.hu ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre bulgaricus.hu na účely a spôsobom, ktoré bulgaricus.hu stanovuje. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľov, ktorých bulgaricus.hu využíva, patria:
• prepravné spoločnosti:
• Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S
• GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, Slovenská Republika, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 9084/S
• Magyar Posta Zrt.,
• Google LLC (analytické nástroje Google Analytics)
• orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti bulgaricus.hu.

5. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

5.1. bulgaricus.hu spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona bulgaricus.hu následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch (10 rokov).

5.2. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva bulgaricus.hu po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

5.3. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva bulgaricus.hu iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na bulgaricus.hu vzťahujú.

6. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

6.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na bulgaricus.hu a požadovať:
• Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré bulgaricus.hu spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo bulgaricus.hu. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
• Prístup k údajom, ktoré ste poskytli bulgaricus.hu pri vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám bulgaricus.hu potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
• Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže bulgaricus.hu správne vybaviť Vašu objednávku.
• Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že bulgaricus.hu spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
• Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už bulgaricus.hu nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok bulgaricus.hu Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
• Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od bulgaricus.hu k inému subjektu, kedy bulgaricus.hu odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

6.2. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností bulgaricus.hu so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

7. BEZPEČNOSŤ

7.1. bulgaricus.hu dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). bulgaricus.hu kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

7.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený prístupovými heslami.

8. KONTAKT

8.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na bulgaricus.hu emailom na adresu info@bulgaricus.hu, alebo na telefónnom čísle +421 948 512 437.

9. ÚČINNOSŤ

9.1. Tieto pravidlá sú účinné od 21. 2. 2019.

 

GDPR

Az eredeti és jogilag alkalmazott szlovák szöveg szabad fordítása!
Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelésünket az Európai Unió és a szlovák adatvédelmi szabályoknak való legteljesebb megfelelések szerint végezzük!

1. INFORMÁCIÓK A WWW.BULGARICUS.HU weboldalról

1.1. Adatkezelő: Dr. Eva Nagyová, Alžbetin Dvor 646, 900 42 Miloslavov, IČO: 33114668, Adószám: 1028178184, Közösségo adószám: SK1028178184, Živnostenský register č. 402-8576, a vállalkozói engedélyt kiadta: Okresný úrad Senec – odbor živnostenského podnikania – mint magánvállalkozó.
A www.bulgaricus.hu weboldal adatkezelője az alábbiakban leírt alapelvek szerint határozza meg a www.bulgaricus.hu weboldal (a továbbiakban csak weboldal) látogatói által megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat.
Látogató alatt főleg a weboldalon regisztrált felhasználókat és a weboldalon keresztül megrendelést leadó vásárlókat értjük.

1.2. A weboldal adatkezelője dönti el, hogy a feltüntetet személyes adatokat milyen céllal és milyen eszközök segítségével fogja kezelni.

2. MILYEN ADATOKAT KEZELÜNK?

2.1. A vásárlóink és felhasználóink által megadott adatokat. A bulgaricus.hu weboldalon felhasználóink és vásárlóink személyes adatait dolgozzuk fel. Elsődlegesen azokat az adatokat, melyeket a weboldalra való regisztrációnál vagy megrendelés leadásánál önként adnak meg.

2.2. A fentiek alapján főleg a következő adatokat kezeljük: keresztnév, vezetéknév, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

2.3. Cookies által szerzett adatok. Reklámkampányaink hatékonyságára valamint termékeink és szolgáltatásaink javítására való tekintettel a www.bulgaricus.hu felhasználja azon termékkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, melyeket vásárlóink megvásároltak. Ha Ön a böngészőjében engedélyezte a cookies mentését és egyetértett a használatukkal, akkor a www.bulgaricus.hu megkapja azokat az adatokat, melyek az Ön weboldallal kapcsolatos aktivitásaival, termék kereséseivel és weboldal látogatásaival függnek össze.

2.4. A www.bulgaricus.hu nem gyűjt és nem dolgoz fel semmilyen érzékeny személyes adatot, mint pl. az egészségével kapcsolatos információk, vallási és egyéb orientációval összefüggő adatot, stb.

3. MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK AZ ADATOKAT?

3.1. Ahhoz, hogy a megrendelése alapján el tudjuk Önnek küldeni az árut – vagyis eleget tegyünk a www.bulgaricus.hu és a vásárló közötti szerződésnek – a következő adatokat használjuk: az Ön keresztneve, vezetékneve és a kiszállításhoz szükséges címek. Ebben az esetben az adatkezelés az áru elküldéséhez szükséges összes tevékenységet magába foglalja: a megrendelés feldolgozása, fizetési feltételek, kifizetés módja valamint a kézbesítés módja. Ha ezek a szükséges adatok nincsenek rendelkezésünkre bocsátva, a www.bulgaricus.hu nem tudja kielégíteni az Ön megrendelését. Webáruházon keresztül történő áruvásárlásnál, az áru kézbesítésénél és biztosításánál történő személyes adatok kezelésére jogi alapul az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE,(2016. Április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szolgál.

3.2. Reklámkampányaink hatékonyságára valamint termékeink és szolgáltatásaink javítására való tekintettel a www.bulgaricus.hu felhasználja azon termékkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, melyeket vásárlóink megvásároltak. Ezen adatok feldolgozása csak az Ön engedélyevel lehetséges. Az engedélyezés az Ön részéről teljesen önkéntes alapon történik.
Általában a www.bulgaricus.hu ezen adatok alapján jut a felhasználók weboldalon zajló viselkedésével kapcsolatos statisztikai adatokhoz, analízisekhez, reportokhoz. Ez alapján tudjuk hatékonyabban irányítani a reklámokat vagy módosítani a weboldal tartalmát úgy, hogy megtalálják azt a tartalmat, ami ténylegesen érdekli Önöket és a felhasználók nagy részét. Itt az adatfeldolgozás általában automatizált.

4. KI FÉRHET HOZZÁ AZ ADATOKHOZ?

4.1. A személyes adatokat elsősorban a www.bulgaricus.hu és üzemeltetői dolgozzák fel. Minden fizikai és jogi személyt aki hozzáférhet a személyes adatokhoz titoktartás kötelez, ami nem szűnik meg a www.bulgaricus.hu-val történő együttműködés után sem.

4.2. A www.bulgaricus.hu mint adatfeldolgozó megbízza üzemeltetőit az adatok további felhasználására. Ilyen adatkezelő minden olyan szerv, amely felhazsnálja a személyes adatokat a www.bulgaricus.hu által meghatározott célból és módon. Az adatfeldolgozóknak csak a szolgáltatásaikhoz feltétlenül szükséges személyes adatokat bocsátjuk rendelkezésre.

A www.bulgaricus.hu elsősorban az alábbi adatfeldolgozókkal működik együtt:

Szállító vállalatok:
Slovenská pošta, a.s., székhely: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, Cégbiróság: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., székhely: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, Slovenská Republika, IČO: 36624942, Cégbiróság: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 9084/S

• Magyar Posta Zrt.,
Nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463

• Google LLC (analytické nástroje Google Analytics)

Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117, Budapest, Infopark sétány 1.
Cégjegyzékszám: 01-10-048552;
• pénzügyi- és adóintézmények, adótanácsadók és auditorok mint közvetítők vagy adatfeldolgozók a www.bulgaricus.hu törvények szerinti kötelezettségeinek értelmében.

5. MEDDIG KEZELJÜK ADATAIT?

5.1. A www.bulgaricus.hu hogy eleget tegyen a vásárlókkal kötött szerződésnek, kezeli az Ön személyes adatait a megrendeléstől egészen az áru kifizetésén keresztül az áru kézbesítéséig. Az ide vonatkozó törvények szerint a www.bulgaricus.hu egyes adatait megőrzi számviteli irataiban. (10 évig).

5.2. A cookies által marketing célból szerzett adatait a www.bulgaricus.hu megőrzi és feldolgozza az Ön engedélye kezdetétől, tehát amióta Ön engedélyezte a cookies tárolását az Ön böngészéjében, egészen az Ön engedélye visszavonásáig.

5.3. Az Ön személyes adatainak felhasználására a fenti feltételeken és időtartamon kivül csak akkor kerül sor, ha arra a www.bulgaricus.hu -t az érvényben lévő törvények kötelezik.

6. HOGYAN ÉRVÉNYESÜLNEK AZ ÖN JOGAI?
6.1. A személyes adatok feldolgozásával

kapcsolatos esetekben jogában van a www.bulgaricus.hu -hoz fordulni és igényelni:

• Ön bármikor információt kérhet tőlünk, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és amennyiben igen, milyen adatokat és milyen céllal kezeljük azokat, azokban az esetekben is, amikor az Ön adatai a www.bulgaricus.hu -n kivül kerülnek kezelésre. Az általános információkat ebben a szabályzatban fektettük le.

• Ön kérheti, hogy hozzáférhessen azokhoz a személyes adataihoz, melyeket a megrendelésnél adott meg. Ebben az esetben a www.bulgaricus.hu megerősíti, hogyha feldolgozza az adatait, akkor konkrétan mellyeket és ha igényli, akkor hozzáférést biztosít Önnek ezekhez az adatokhoz és informálja Önt az adatkezelés módjáról.

• Kérheti, hogy módosítsuk személyes adatait, ezúton pontosíthatja vagy kiegészítheti azokat. Csak a helyes, aktuális adatok mellett tudja www.bulgaricus.hu helyesen intézni megrendelését.

• Kérheti nem kivánt állapot magyarázatát és elhárítását (pl. blokkolást, javítást, adat kiegészítést vagy adatai teljes törlését), ha úgy látja, hogy a www.bulgaricus.hu az adatvédelmi nyilatkozattal vagy az ide vonatkozó törvényekkel ellentétben kezeli adatait,

• Kérheti személyes adatai törlését (ún. joga van arra, hogy elfelejtsék) vagy korlátozott kezelését, ha már nem szükségesek a feltüntetett okokból, ha a www.bulgaricus.hu -nak nincs törvényes felhatalmazása az adatok feldolgozására, ha már nem ért egyet adatai feldolgozásával. Ilyen esetekben a www.bulgaricus.hu az Ön adatait teljesen vagy részlegesen törli.

• Kérheti személyes adatainak továbbítását, elektronikus és strukturált formában, saját maga vagy külső fél számára.

6.2. A feltüntetett jogokon kivül Önnek joga van minden esetben, ha a www.bulgaricus.hu megsérti kötelezettségeit az Adatvédelmi Hivatalhoz panasszal fordulni.

7. BIZTONSÁG

7.1.A személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordítunk adatai biztonságára. Személyes adatainak kezeléseaz ide vonatkozó rendeletek – egyben AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE,(2016. Április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról – alapján történik. Ezek biztosítására több fajta védelmi intézkedéseket teszünk.

7.2. Az összes személyes adatait elektronikus formában adatbázisainkban és rendszereinkben tároljuk és csak olyan személyek férhetnek adataihoz, akiknek ez feladataik elvégzéséhez szükséges a fent ismertetett szabályok alapján és mértékében. Az adatokhoz való hozzáférés jelszavakkal védett.

8. KAPCSOLAT

8.1. A személyes adatai kezelésével vagy jogai érvényesitésével kapcsolatban lépjen velünk kapcsolatba: e-mail: info@bulgaricus.hu, vagy a+421 948 512 437 telefonszámon.

9. HATÁLYBA LÉPÉS:

9.1. A szabályzat 2019.február 21-én lépett hatályba.

 

.